Tin Phòng ban - Khoa - Bộ môn

TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG VÀ QUAN HỆ CÔNG CHÚNG

 TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG VÀ QUAN HỆ CÔNG CHÚNG

 

Trung tâm Truyền thông và Quan hệ Công chúng được thành lập theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐTĐHCĐ ngày 23/9/2021 của Hội đồng Trường Đại học Công đoàn.

 

1.     Thông tin liên hệ

1.1. Địa chỉ: P17-T4 - Nhà A - Trường Đại học Công đoàn

1.2. Số điện thoại:  0243.8.568.567

1.3. Email:  trungtamtruyenthong@dhcd.edu.vn

 

2. Chức năng, nhiệm vụ

2.1. Chức năng: Tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện công tác truyền thông và quan hệ công chúng trên nguyên tắc phù hợp với từng nội dung, đối tượng; đảm bảo thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm. Thực hiện chức năng tổ chức và quản lý các hoạt động về công tác truyền thông nội bộ và bên ngoài; thực hiện các dịch vụ công về truyền thông.

2.2. Nhiệm vụ

·        Xây dựng chiến lược, kế hoạch truyền thông của Nhà trường.

·      Cảnh báo rủi ro truyền thông cho Nhà trường;  kiểm tra, giám sát hoạt động  truyền thông của các đơn vị trực thuộc/ thuộc Nhà trường;

·        Chủ trì tổ chức, quản lý các hoạt động truyền thông;

·        Thiết kế, biên soạn, biên tập và phát hành các ấn phẩm truyền thông về Trường;

·      Phối hợp với các cơ quan truyền thông tổ chức sản xuất và phổ biến phóng sự, tài liệu nghe nhìn và sản phẩm truyền thông khác;

·       Liên hệ và tiếp nhận thông tin của các cơ quan, đơn vị truyền thông có nhu cầu hay mong muốn được hợp tác, làm việc với Nhà trường;

·        Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

3. Đội ngũ viên chức

PHỤ TRÁCH TRUNG TÂM

TS. Lê Thị Hồng Nhung

nhunglth@dhcd.edu.vn

CÁC 

CHUYÊN VIÊN

ThS. Nguyễn Bích Ngọc

ngocnb@dhcd.edu.vn

CN.Trần Thị Thảo Duyên

duyenttt@dhcd.edu.vn

ThS. Nguyễn Ngọc Gia Bảo

Baonng@dhcd.edu.vn

 CN. Phạm Thị Thanh Huyền

 huyenptt@dhcd.edu.vn  

 

Một số hình ảnh của trung tâm:

 

 

 

 

 

 

 


 

Tin liên quan
Top