Tin Khác

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

 

 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC NGÀNH HỌC

TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

STT

NGÀNH ĐÀO TẠO

1

BẢO HỘ LAO ĐỘNG

Xem ở đây

2

CÔNG TÁC XÃ HỘI

Xem ở đây

3

KẾ TOÁN

Xem ở đây

4

LUẬT

Xem ở đây

5

QUAN HỆ LAO ĐỘNG

Xem ở đây

6

QUẢN TRỊ KINH DOANH

Xem ở đây

7

QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

Xem ở đây

8

TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Xem ở đây

9

XÃ HỘI HỌC

Xem ở đây

10

VIỆT NAM HỌC

Xem ở đây

11

NGÔN NGỮ ANH

Xem ở đây

12

 KINH TẾ

Xem ở đây

13

DU LỊCH

Xem ở đây

 

 

Tin liên quan
Top