Tin Khác

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO - TRÌNH ĐỘ SAU ĐẠI HỌC

 

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TRÌNH ĐỘ SAU ĐẠI HỌC  

 

NGÀNH

BẬC

BÁO CÁO

MINH CHỨNG

1. AN TOÀN LAO ĐỘNG

Thạc sỹ

Xem ở đây

Xem ở đây

2. KẾ TOÁN

Thạc sỹ

Xem ở đây

Xem ở đây

3. QUẢN TRỊ KINH DOANH

Thạc sỹ

Xem ở đây

Xem ở đây

4. QUẢN TRỊ NHÂN LỰC  

Thạc sỹ

Xem ở đây

Xem ở đây

5. QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

Tiến sỹ

Xem ở đây

Xem ở đây

6. XÃ HỘI HỌC

Thạc sỹ

Xem ở đây

Xem ở đây

 

Tin liên quan
Top