Tin Khác

CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM NỘI BỘ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

 CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM NỘI BỘ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

1. CÁC VĂN BẢN CHUNG 

1.1 QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM VỀ VIỆC CÔNG NHẬN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2020 - 2025.

1.2 NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN.

 1.3 NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN.

 1.4 QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC.THUỘC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN.

1.5. QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2. CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN ĐÀO TẠO VÀ TUYỂN SINH

2.1 QUY CHẾ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUI THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ

2.2 QUI CHẾ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN CỦA SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUI

2.3 QUY ĐỊNH TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH, HỌC TẬP VÀ THI TIẾNG ANH ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐẠI HỌC, HỆ CHÍNH QUY

2.4 QUY ĐỊNH LƯU TRỮ HỒ SƠ, TÀI LIỆU LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ ĐÀO TẠO, RÈN LUYỆN SINH VIÊN

2.5 CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT ĐỐI VỚI SINH VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VÀ LIÊN THÔNG HỆ CHÍNH QUY, THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ

2.6 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUI ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

2.7 QUY CHẾ TUYỂN SINH VỪA LÀM VỪA HỌC TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

2.8 QUY CHẾ ĐÀO TẠO VỪA LÀM VỪA HỌC TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ

2.9. QUY CHẾ TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

2.10. QUY CHẾ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2023

3. CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN TỔ CHỨC - CÁN BỘ

3.1 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN DO LẬP THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

3.2 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

3.3 QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CÁC KHOA, PHÒNG, BỘ MÔN, TRUNG TÂM

3.4 QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC.

3.5 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ THĂM HỎI KHI ỐM ĐAU, ĐÁM TANG, ĐÁM CƯỚI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

3.6 QUY CHẾ QUẢN LÝ VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI NƯỚC NGOÀI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

3.7. QUY CHẾ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

4. CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

4.1 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC  BAN HÀNH QUY TRÌNH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NCKH CẤP CƠ SỞ, NCKH CỦA SINH VIÊN VÀ BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH, SÁCH CHUYÊN KHẢO, TÀI LIỆU THAM KHẢO TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN.

4.2 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG SỞ HỮU TRÍ TUỆ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

4.3 QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN NĂNG LỰC VÀ ĐẠO ĐỨC CỦA CÁN BỘ GIẢNG VIÊN, CHUYÊN VIÊN, HỌC VIÊN VÀ SINH VIÊN TRONG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN.

5. CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VÀ TÀI SẢN

5.1 QUI ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH HÀNG NĂM

5.2 QUI CHẾ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

6. CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC CỦA TRƯỜNG

6.1 QUYẾT ĐỊNH VỀ BAN HÀNH QUI CHẾ HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

6.2 QUY TRÌNH QUẢN LÝ TÀI SẢN

6.3QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TIN HỌC TRỰC THUỘC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

6.4QUY ĐỊNH VỀ LẤY Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

7. CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM NỘI BỘ NHIỆM KỲ 2021 - 2025

7.1 NỘI QUY TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

7.2 QUY CHẾ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

7.3 QUY CHẾ GIẢI QUYẾT TỐ CÁO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

7.4 QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

7.5 QUY CHẾ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

7.6 QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG THANH TRA NỘI BỘ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

7.7 QUY ĐỊNH VỀ VIỆC TIẾP CÔNG DÂN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

7.8 QUY CHẾ CHẾ ĐỘ LAM VIỆC CỦA GIẢNG VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

7.9 QUY CHẾ CHẾ ĐỘ TẬP SỰ ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

7.10 QUY CHẾ ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

7.11 QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

7.12 QUY CHẾ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

7.13 QUY CHẾ BỒI DƯỠNG, THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ THEO KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC DÙNG CHO VIỆT NAM TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

7.14 QUY CHẾ BỒI DƯỠNG, THI VÀ CẤP CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

 7.15 QUY CHẾ BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI, KÉO DÀI THỜI GIAN GIỮ CHỨC VỤ, THÔI GIỮ CHỨC VỤ, MIỄN NHIỆM VIÊN CHỨC QUẢN LÝ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

7.16 QUY CHẾ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

7.17 QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

7.18 QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

7.19 QUY CHẾ CHI TRẢ TIỀN LƯƠNG CHO VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

7.20 QUY CHẾ CÔNG TÁC SINH VIÊN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

7.21 QUY ĐỊNH CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

7.22 QUY ĐỊNH TỔ CHỨC THI KẾT THÚC HỌC PHẦN THEO HÌNH THỨC THI TRỰC TUYẾN

7.23 QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ , XẾP LOẠI LAO ĐỘNG HẰNG THÁNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

7.24 QUY CHẾ CÔNG TÁC VĂN THƯ LƯU TRỮ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

7.25 QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TRỰC THUỘC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

7.26 QUY CHẾ TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

7.27 QUY CHẾ TÀI CHÍNH CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

7.28 NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG TRƯỜNG, TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN.

7.29. QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC.THUỘC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN.

7.30. QUY CHẾ QUẢN LÝ VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI NƯỚC NGOÀI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

7.31. NGHỊ QUYẾT BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN.

7.32QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TIN HỌC TRỰC THUỘC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

7.33QUY CHẾ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

7.34QUY ĐỊNH VỀ VIỆC BIÊN SOẠN, LỰA CHỌN, THẨM ĐỊNH VÀ PHÁT HÀNH TÀI LIỆU HỌC TẬP CỦA TRƯỜNG ĐHCĐ  

7.35. QUY CHẾ TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

7.36.QUY CHẾ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

7.37.QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CÁC HOẠT ĐỘNG KHẢO SÁT CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

7.38.QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH TỔ CHỨC THI KẾT THÚC HỌC PHẦN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

Tin liên quan
Top