Tin Nổi bật

PHÒNG TỔ CHỨC

 

PHÒNG TỔ CHỨC

1.     Thông tin liên hệ

1.1.Địa chỉ liên hệ: Phòng 310, Nhà A, Trường Đại học Công đoàn, 169 - Tây sơn - Đống Đa - Hà Nội 

1.2.Số điện thoại: 0243.8874418

   1.3. Email:          phongtochuc@dhcd.edu.vn

2. Giới thiệu chung

Phòng Tổ chức Trường Đại học Công đoàn ra đời, phát triển cùng với sự ra đời, phát triển của Trường Đại học Công đoàn. Trong suốt quá trình phát triển, được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Nhà trường, cùng với sự đoàn kết, nỗ lực của các thế hệ cán bộ, viên chức, phòng Tổ chức đã hoàn thành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào sự phát triển của Trường Đại học Công Đoàn. Với những đóng góp trên, nhiều năm, tập thể và các cá nhân Phòng Tổ chức đã vinh dự được Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn tặng thưởng Huân chương, Bằng khen, Giấy khen.

 3. Đội ngũ viên chức

Trưởng phòng:   

           ThS. Nguyễn Xuân Hòa

           Email: hoanx@dhcd.edu.vn

                                     

Phó Trưởng phòng:  

TS. Nguyễn Thị Huyền

Email: huyennguyenthi@dhcd.edu.vn

        

Các chuyên viên:

CN. Nguyễn Trương Tín

Chuyên viên Phòng Tổ chức

 

CN. Đặng Văn Quý

Chuyên viên Phòng Tổ chức

 

ThS. Trần Thị Hương

Chuyên viên Phòng Tổ chức

 

ThS. Trần Thị Tuyến

Chuyên viên Phòng Tổ chức

 

ThS. Phạm Xuân Dũng

Chuyên viên Phòng Tổ chức

 

4. Chức năng, nhiệm vụ

          Theo Quyết định số /QĐ-ĐHCĐ ngày 20/09/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các khoa, phòng, bộ môn, trung tâm thuộc Trường Đại học Công đoàn.      

 4.1. Chức năng: Phòng Tổ chức có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng thực hiện công tác tổ chức cán bộ, bao gồm:  công tác nhân sự; công tác đào tạo, bồi dưỡng;  công tác Thi đua- Khen thưởng; thực hiện chế độ chính sách và các công tác khác đối với công chức, viên chức và người lao động trong Nhà trường.

4.2. Nhiệm vụ: Phòng Tổ chức có các nhiệm vụ sau:

  1. Nghiên cứu, đề xuất phương án tổ chức bộ máy đảm bảo tinh giản, có hiệu lực, hiệu quả; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức và người lao động có đủ phẩm chất, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu công tác của Nhà trường và các đơn vị.

  2. Thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác tổ chức cán bộ, xây dựng chiến lược, phát triển đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trình Hiệu trưởng phê duyệt. Thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, viên chức; thi đua, khen thưởng, kỷ luật; Tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, luân chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, thôi việc... công chức, viên chức và người lao động.

  3. Nghiên cứu, đề xuất với Hiệu trưởng về chính sách, chế độ đối với công chức, viên chức và người lao động của Nhà trường. Tổ chức thực hiện và theo dõi thực hiện các chính sách, chế độ của Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm, kỷ luật …đối với công chức, viên chức và người lao động trong Trường theo quy định của Nhà nước hiện hành.

  4. Phối hợp với các đơn vị trong Trường kiểm tra, tổ chức thực hiện các nội quy, quy chế làm việc, đảm bảo mọi hoạt động đi vào nền nếp, kỷ cương của công chức, viên chức và người lao động của Nhà trường.

  5. Vận dụng các chính sách, chế độ đối với công chức, viên chức và người lao động của Trường.

  6. Tổ chức thực hiện công tác đánh giá công chức, viên chức và người lao động hàng năm theo quy định của Luật cán bộ công chức; Luật Viên chức; Luật Lao động và quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

  7. Chủ trì xây dựng các quy chế, quy định liên quan đến công tác cán bộ của Nhà trường.

8. Quản lý hồ sơ hồ sơ viên chức, người lao động Nhà trường.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao

 5. Thành tích – khen thưởng

5.1.Tập thể:          

  - Năm 2010, 2016, 2018 được BCH TLĐLĐVN tặng bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

- Năm 2006, 2016 được Hiệu trưởng Trường Đại học Công  đoàn tặng giấy khen đã có thành tích trong xây dựng và phát triển trường Đại học Công đoàn.

- Hàng năm đều đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến, tập thể lao động xuất sắc”; “Chi bộ trong sạch vững mạnh, chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu”; Nhiều năm đạt danh hiệu“Tổ công đoàn xuất sắc”.

5.2. Cá nhân

  01 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 2019

  02 cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Tổng Liên đoàn năm 2017, 2018

  01 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động Hạng ba năm 2016

  02 cá nhân được tặng thưởng Bằng khen của BCH TLĐLĐVN năm 2018

02 cá nhân được tặng Giấy khen của Đảng ủy khối các trường Đại học, cao đẳng Hà Nội năm 2015; 2018.

6.     Định hướng phát triển:

-  Kiện toàn về số lượng, nâng cao về chất lượng trình độ chuyên môn của đội ngũ viên chức trong phòng đáp ứng yêu cầu chức năng, nhiệm vụ được giao;

-  Tích cực, chủ động, sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ góp phần vào việc hoàn thành mục tiêu, sứ mệnh phát triển của Nhà trường.

 

7.     Một số hình ảnh

 

 

 

Tin liên quan
Top