Tin Nổi bật

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

      1.  Thông tin liên hệ

1.1.    Địa chỉ: Phòng B102- Nhà B

1.2.    Số điện thoại: 024.3533.0367

1.3.    Email: pctsv@dhcd.edu.vn

2. Giới thiệu

Trước năm 1998, mảng công tác sinh viên là một phần của Phòng Đào tạo.Tháng 9 năm 1998, Phòng Công tác chính trị được thành lập. Năm 2004, Phòng Công tác chính trị được đổi tên thành Phòng Công tác sinh viên cho đến ngày nay.

     3. Đội ngũ viên chức

ThS. Trần Thị Minh Quế

Bí thư chi bộ

Phó trưởng phòng –Phụ trách

Phụ trách chung, quản lý, điều hành, kiểm tra mọi hoạt động của phòng theo chức năng, nhiệm vụ 

Tham mưu, chủ trì xây dựng các văn bản quy phạm nội bộ của Trường về Công tác sinh viên; đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định phù hợp với thực tiễn của Trường.

Xử lý các công việc liên quan đến người học toàn trường.

Kiểm tra, ký xác nhận để đóng dấu Nhà trường theo ủy quyền.

Duyệt và làm các loại văn bản, báo cáo, công tác quản lý nội bộ của phòng và công tác Đảng.

Thực hiện các công việc khác do Hiệu trưởng giao.

ThS. Tạ Thị Ánh Nguyệt

Phó Trưởng Phòng

Chỉ đạo đôn đốc thực hiện và chịu trách nhiệm về:

+ Chủ trì tổ chức đối thoại Hiệu trưởng với sinh viên

+ Chủ trì và phối hợp với các đơn vị trong Trường giải quyết kịp thời những thắc mắc của sinh viên thông qua đối thoại và các kênh TT khác. Trực tiếp giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo, kỷ luật sinh viên.

+ Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường thực hiện, giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn, phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội.

+ Rèn luyện và thi đua, khen thưởng của SV.

+ Ký xác nhận các loại văn bản, giấy tờ cho sinh viên.

+ Văn hóa, văn nghệ, TDTT.

+ Chỉ định Ban cán sự lớp lâm thời.

+ Vay vốn ngân hàng chính sách

+ Chế độ chính sách cho SV.

+ Phối hợp với Phòng Y tế tổ chức khám sức khỏe đầu khóa và định kỳ cho sinh viên

Các nhiệm vụ khác khi Lãnh đạo phòng phân công.

ThS. Nguyễn Anh Đức

Chuyên viên, TT Công đoàn

+ Tiếp nhận và quản lý HS sinh viên trúng tuyển vào Trường, xác nhận lý lịch sinh viên và chỉ định Ban cán sự lớp lâm thời.

+ Tổ chức và thực hiện các công việc của “Tuần sinh hoạt công dân -HSSV”

+ Phối hợp với các đoàn thể tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT cho người học. Theo dõi các trang mạng xã hội của SV kịp thời  nắm bắt tư tưởng, tâm tư của sinh viên.

 + Thống kê, tổng hợp dữ liệu, quản lý HS sinh viên theo các biểu mẫu của BGD&ĐT.

+ Phối hợp với chính quyền nơi có người học tạm trú để thực hiện công tác sinh viên ngoại trú.

+ Tổ chức các hoạt động và quản lý sổ sách công đoàn.

+ Theo dõi giờ giấc làm việc hàng ngày của cán bộ trong phòng.

+ Soạn thảo, lưu trữ các văn bản liên quan đến công việc được phân công.

+ Phụ trách khoa: Quản trị kinh doanh và Quan hệ LĐ và CĐ.

+ Các nhiệm vụ khác khi Lãnh đạo phòng phân công.

CN. Nguyễn Huyền Nga

Chuyên viên

+ Là đầu mối làm các thủ tục bảo lưu, thôi học và xóa tên sinh viên; cảnh báo kết quả học tập và kỷ luật sinh viên; phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện theo dõi tiến độ học tập và giám sát tỷ lệ thôi học, dừng học của sinh viên hàng tháng.

+ Soạn thảo các văn bản liên quan đến công việc được phân công

+ Phụ trách các khoa: Kế toán  và Công tác xã hội

+ Các nhiệm vụ khác khi Lãnh đạo phòng phân công.

ThS. Hoàng Thị Huế

Chuyên viên

+ Thu và quản lý hồ sơ miễn giảm học phí, trợ cấp XH, hỗ trợ chi phí học tập, giải quyết các vấn đề liên quan đến chế độ chính sách của sinh viên

+ Tổ chức đối thoại Hiệu trưởng

+ Soạn thảo các văn bản liên quan đến công việc được phân công

+ Phụ trách các khoa: Luật

+ Các nhiệm vụ khác khi Lãnh đạo phòng phân công.

ThS. Đỗ Thị Hà

Chuyên viên

+ Giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến sinh viên: Giấy xác nhận cho SV và xác nhận sinh viên thuộc đối tượng được vay tín dụng đào tạo tại địa phương

+ Làm thẻ SV

+ Mua và quản lý văn phòng phẩm

 + Soạn thảo, lưu trữ các văn bản liên quan đến công việc được phân công

+ Phụ trách các khoa: An toàn lao động và SKNN và Quản trị nhân lực

+ Các nhiệm vụ khác khi Lãnh đạo phòng phân công.

CN. Phạm Thị Thanh Bình

Chuyên viên

+ Chủ trì và phối hợp với các khoa QLSV thực hiện công tác đánh giá kết quả rèn luyện của SV, thi đua và học bổng KKHT cho SV; xác nhận kết quả rèn luyện cho SV thuộc đối tượng phát triển Đảng.

+ Theo dõi và triển khai các hoạt động tài trợ của các cơ quan, doanh nghiệp, học bổng ngoài trường.

+  Thực hiện công tác tư vấn , giới thiệu việc làm cho sinh viên. Chủ trì, phối hợp với các khoa  quản lý sinh viên khảo sát tình hình việc làm của sinh viên sau 1 năm tốt nghiệp. 

+ Soạn thảo, lưu trữ các văn bản liên quan đến công việc được phân công.

+ Phụ trách các khoa: Tài chính Ngân hàng  và  Xã hội học+ Các nhiệm vụ khác khi Lãnh đạo phòng phân công.

+ Các nhiệm vụ khác khi Lãnh đạo phòng phân công.


  

CN. Bùi Xuân Hiến

Chuyên viên

 

+ Thực hiện công tác tư vấn, giới thiệu việc làm; “Khởi nghiệp sáng tạo” cho sinh viên.

+ Hỗ trợ công việc cho các cán bộ trong Phòng: Về thủ tục hành chính liên quan đến sinh viên và khảo sát tình hình việc làm của sinh viên sau 1 năm tốt nghiệp.

+ Các nhiệm vụ khác khi Lãnh đạo phòng phân công.

ThS. Nguyễn Khánh Ly

Chuyên viên

Làm việc tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

ThS. ĐÀO THỊ THU

Chuyên viên

 

 

 

 

4. Chức năng, nhiệm vụ

4.1.Chức năng: Phòng Công tác sinh viên có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác chính trị, tư tưởng, công tác sinh viên trong nhà trường.

4.2.Nhiệm vụ:

1. Phối hợp với các bộ phận liên quan tổ chức tiếp nhận sinh viên (SV) trúng tuyển vào trường. Chỉ định Ban cán sự lớp lâm thời; Làm thẻ sinh viên. Thống kê, tổng hợp dữ liệu, quản lý hồ sơ SV. Giải quyết các công việc hành chính có liên quan đến SV như : xác nhận là SV của Trường, hoãn nghĩa vụ quân sự; giới thiệu  SV  với cơ quan để thực hiện quyền lợi của SV.

Tiếp nhận và giải quyết đơn thư, khiếu nại, khiếu tố liên quan đến sinh viên hoặc báo cáo Ban giám hiệu giải quyết.

2. Quản lý sinh viên ngoại trú. Lập sổ theo dõi công tác sinh viên ngoại trú, kiểm tra sinh viên trong thực hiện quy chế sinh viên ngoại trú; phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương triển khai công tác sinh viên ngoại trú.

3. Phối hợp với Phòng y tế tổ chức khám sức khoẻ cho sinh viên theo quy định hiện hành.

4. Tổ chức học “Tuần sinh hoạt công dân” cho SV vào đầu mỗi năm học theo hướng dẫn của Vụ công tác HSSV - Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên. Triển khai các đợt sinh hoạt chính trị, học tập các nghị quyết của Đảng và chủ trương chính sách của Nhà nước; nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của sinh viên, đề xuất với Đảng uỷ, Ban Giám hiệu có hình thức tuyên truyền giáo dục phù hợp, kịp thời. Quản lý nội dung hoạt động và trang thiết bị phòng phát thanh của nhà trường.

6. Phối hợp với các đoàn thể tổ chức thực hiện các hoạt động chính trị - xã hội, văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao cho SV.

7. Theo dõi công tác phát triển Đảng trong sinh viên, tạo điều kiện cho HSSV có môi trường rèn luyện, phấn đấu.

8. Phối hợp với các Khoa chủ quản và giảng viên trên lớp để triển khai các hình thức điểm danh tại lớp học.

9. Chủ trì tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện của SV,phân loại, xếp loại SV cuối mỗi học kỳ, năm học và khoá học theo Quy chế của Bộ Giáo dục và đào tạo.

10. Phối hợp với các bộ phận có liên quan tổ chức cho sinh viên tham gia các hội thi Olympic các môn học, nghiên cứu khoa học, thi sáng tạo tài năng trẻ và các hoạt động khuyến khích học tập khác.

11. Theo dõi đôn đốc công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật sinh viên. Kiến nghị khen thưởng, biểu dương những tập thể, cá nhân sinh viên đạt thành tích cao trong học tập. Phối hợp với các bộ phận có liên quan tổ chức Hội nghị biểu dương sinh viên xuất sắc trong học tập, rèn luyện và nghiên cứu khoa học hàng năm.

12.Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của nhà nước đối với SV về học bổng, học phí, trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập, tín dụng đào tạo và các chế độ khác có liên quan đến SV. Tạo điều kiện giúp đỡ HSSV tàn tật, khuyết tật, HSSV diện chính sách, HSSV có hoàn cảnh khó khăn. Vận động các tổ chức và cá nhân tài trợ  phát triển quỹ hỗ trợ tài chính cho sinh viên. Xây dựng và tổ chức thực hiện phương án sử dụng các quỹ hỗ trợ tài chính  khi được phê duyệt.

13. Phối hợp với Phòng Hành chính tổng hợp, Phòng Quản lý sinh viên nội trú trong việc phối hợp với các cấp chính quyền về việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội trong sinh viên.

14. Tổ chức tư vấn hướng nghiệp, việc làm cho SV theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; khảo sát việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp.

15. Định kỳ tổ chức đối thoại giữa Hiệu trưởng với SV.

16. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế, quy định về quản lý rèn luyện của sinh viên.

17.Thực hiện một số công việc khác do Hiệu trưởng giao.

2.     Thành tích – Khen thưởng

3.     Định hướng phát triển

-Xây dựng phòng Công tác sinh viên thành một  địa chỉ tin cậy, hỗ trợ tốt nhất cho sinh viên trong học tập, rèn luyện và các lĩnh vực khác.

 -Tạo môi trường chính trị, xã hội tốt để sinh viên trường học tập, rèn luyện..
- Thiết lập và khai thác các mối quan hệ với doanh nghiệp, tạo thêm nguồn lực cho các hoạt
động của nhà trường, đồng thời tăng cơ hội tìm kiếm việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp.

 

Một số hình ảnh 

 

Tin liên quan
Top