Loại tài liệu:
Từ khóa:

Lý lịch khoa học

Lý lịch khoa học

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÍ HỌC PHẦN

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÍ HỌC PHẦN

PHỤ LỤC I - NCKH CỦA GIẢNG VIÊN

PHỤ LỤC 1 - NCKH CỦA GIẢNG VIÊN

MẪU THUYẾT MINH VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐỀ TÀI CƠ SỞ 2020

MẪU THUYẾT MINH VÀ DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐỀ TÀI CƠ SỞ NĂM 2020

NGHỊ ĐỊNH 64.2014 TIẾP CÔNG DÂN

NGHỊ ĐỊNH 64.2014 TIẾP CÔNG DÂN

Thông tư 45-2000/TT/BGDĐT - Giải thưởng KHCN dành cho giảng viên và sinh viên

Thông tư 45-2000/TT/BGDĐT - Giải thưởng KHCN dành cho giảng viên và sinh viên

Thông tư 55_2015 về Định mức KHCN

Thông tư 55_2015 về Định mức KHCN

Thông tư 22_2011 của Bộ GD&DT về qui định hoạt động KHCN trong trường ĐH

Thông tư 22_2011 của Bộ GD&DT về qui định hoạt động KHCN trong trường ĐH

Thông tư 19-2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo qui dinh NCKH cua SINH VIEN

Thông tư 19-2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo qui dinh NCKH cua SINH VIEN

Thông tư 04_2011_TT-BGDĐT BIEN SOAN GIAO TRINH

Thông tư 04_2011_TT-BGDĐT BIEN SOAN GIAO TRINH

Nghị đinh 99_2014 về đâu tư phát triển KHCN trong truong đại học

Nghị đinh 99_2014 về đâu tư phát triển KHCN trong truong đại học

NGHỊ ĐINH 9_2019 qui định chi tiết luật 43 GDDH

NGHỊ ĐINH 9_2019 qui định chi tiết luật 43 GDDH

Top