Tin Khác

PHÒNG TÀI VỤ

 

1.     Thông tin liên hệ:

1.1.    Địa chỉ: Tầng 1 nhà A, Trường ĐH Công đoàn

1.2.    Số điện thoại: 024 3533 4232

1.3.    Email: phongtaivu@dhcd.edu.vn

 

2.     Giới thiệu: 

Phòng Tài vụ được xây dựng và hoạt động cùng với quá trình hình thành và phát triển của Trường Đại học Công đoàn qua nhiều giai đoạn khác nhau. Trong suốt quá trình đó, Phòng Tài vụ giữ vai trò quan trọng trong quản lý tài sản, tài chính của Nhà trường, là bộ phận trực tiếp theo dõi tình hình biến động thu chi, tăng giảm tài sản, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn liên quan đến chế độ tài chính, thanh toán, quyết toán của Trường trong các giai đoạn hoạt động và phát triển, là đơn vị đầu mối tham mưu cho Lãnh đạo Nhà trường thực hiện tốt chế độ quản lý tài chính, đảm bảo chế độ với cán bộ viên chức và người lao động, hướng dẫn và giám sát sinh viên thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của Pháp luật và quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Trong suốt quá trình phát triển, được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo Nhà trường, cùng với sự đoàn kết, nỗ lực của các thế hệ cán bộ, viên chức, phòng Tài vụ đã hoàn thành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào sự phát triển của Trường Đại học Công Đoàn. Với những đóng góp trên, trong nhiều năm qua, tập thể và các viên chức, người lao động của Phòng Tài vụ đã nhiều lần được tặng bằng khen của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Viên chức, nhiều giấy khen của các cấp công đoàn, của Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn.

3.     Đội ngũ viên chức

Hiện nay đội ngũ viên chức, người lao động của Phòng Tài vụ gồm 07 người với 01 Trưởng phòng - Kế toán trưởng, 01 Phó trưởng phòng, 04 kế toán và 01 thủ quỹ, trong đó có 02 giảng viên kiêm nhiệm. Các cán bộ, viên chức và người lao động của Phòng thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật các kiến thức và quy định mới nhằm đảm bảo thực hiện đúng và hiệu quả nhiệm vụ được phân công.

 

Kế toán trưởng, Trưởng phòng,

Giảng viên kiêm nhiệm

TS. Hoàng Thị Minh Châu

Email:

chauhtm@dhcd.edu.vn

 

Phó Trưởng phòng

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hà

Email:

Hantt@dhcd.edu.vn

 

Kế toán

ThS. Ngô Thị Hồng Thái

Email:

thainh@dhcd.edu.vn

 

Kế toán

ThS. Bùi Thị Thanh Lâm

Email:

lambtt@dhcd.edu.vn

 

Kế toán

ThS. Dương Thị Phương

Email:

phuongdt@dhcd.edu.vn

 

Kế toán,

Giảng viên kiêm nhiệm

ThS. Trần Đình Vân

Email:

vantd@dhcd.edu.vn

 

Thủ quỹ

Nguyễn Kiều Oanh

Email:

Oanhnk@dhcd.edu.vn

 

 

4. Chức năng, nhiệm vụ

Hiện nay, theo Quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc, thuộc Trường Đại học Công đoàn ban hành kèm theo Quyết định số 842/QĐ-ĐHCĐ ngày 20/9/2021 của Hiệu trưởng, đồng thời căn cứ vai trò, vị trí của Phòng trong mối quan hệ với các đơn vị khác trong Trường, có thể khái quát chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tài vụ gồm:

4.1. Chức năng

Tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng trong việc quản lý và tổ chức thực hiện công tác xây dựng kế hoạch, quản lý tài chính của Trường; thực hiện công tác kế toán, thống kê theo quy định của Nhà nước.

4.2. Nhiệm vụ

*  Công tác quản lý - quản trị tài chính:

a.    Tổ chức xây dựng kế hoạch tài chính hằng năm trên cơ sở dự toán của các đơn vị trực thuộc/thuộc Trường và tình hình nguồn tài chính thực tế của Trường trình Hiệu trưởng duyệt; kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch tài chính hằng năm của các đơn vị trực thuộc/thuộc Trường theo quy định; Đề xuất các giải pháp tăng nguồn thu;

b.   Lập dự toán và tổ chức thực hiện, điều hành dự toán được giao, báo cáo quyết toán các nguồn kinh phí trình Hiệu trưởng phê duyệt gửi cho các cơ quan quản lý có liên quan theo quy định;

c.    Phối hợp với các đơn vị liên quan: tổ chức thực hiện công tác quản lý, kiểm kê, đánh giá giá trị tài sản của các đơn vị trực thuộc/thuộc Trường định kỳ và đột xuất, lập sổ theo dõi và quản lý sử dụng các tài sản; kiểm tra kế hoạch mua mới, thay thế và sửa chữa lớn tài sản, phương tiện, trang thiết bị phục vụ hoạt động của Trường trình Hiệu trưởng phê duyệt;

d.   Tham gia công tác tổ chức đấu thầu, chỉ định thầu; thẩm định giá mua sắm vật tư, thiết bị và đầu tư sửa chữa tài sản cố định theo quy định của pháp luật;

e.    Thẩm định các nội dung về tài chính của các hợp đồng trước khi trình Hiệu trưởng ký;

f.     Kiểm tra dự toán, quyết toán về công tác sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên trong phạm vi thẩm quyền;

g.   Tham gia xây dựng quy hoạch phát triển và quy chế tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ của các đơn vị trực thuộc Trường;

h.   Tham gia xây dựng dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị, báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu và các dự án xây dựng, cải tạo, mở rộng cơ sở hạ tầng; thẩm định, kế hoạch mua sắm tài sản, công cụ, dụng cụ, tham gia hội đồng thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ;

i.     Tham gia đề xuất, trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định việc thuê tài sản phục vụ hoạt động của các đơn vị trực thuộc/thuộc Trường (nếu có) và kiểm tra các đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê, liên doanh, liên kết tại các đơn vị trực thuộc/thuộc Trường;

j.     Tham mưu, chủ trì trong việc xây dựng các mức thu, mức chi, xây dựng Quy chế Tài chính, Quy chế Chi tiêu nội bộ, Quy chế Chi trả tiền lương và hằng năm thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và chính sách của Nhà nước trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định. Phối hợp với các đơn vị xây dựng các tiêu chuẩn, định mức trang bị, sử dụng vật tư, tài sản theo quy định;

*  Công tác kế toán, thống kê:

a.    Thực hiện thanh toán, quyết toán các khoản chi tiêu, phục vụ mọi hoạt động của Trường theo Quy chế Chi tiêu nội bộ, các quy định của Nhà nước, của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

b.   Thực hiện việc chi trả tiền lương, phụ cấp, tiền công, phúc lợi, tiền giảng dạy và các chế độ khác cho viên chức, người lao động theo quy định;

c.     Thực hiện chi trả học bổng, chế độ chính sách và các khoản khác cho người học theo quy định của Nhà nước và quyết định của Hiệu trưởng;

d.   Tổ chức thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản thu; nộp đầy đủ các khoản phải nộp ngân sách theo quy định của Nhà nước;

e.    Mở và lập sổ theo dõi, hạch toán, cập nhật chứng từ đầy đủ, kịp thời mọi khoản thu, chi theo đúng chế độ kế toán hiện hành;

f.     Theo dõi, quản lý việc sử dụng, thanh toán, quyết toán và tất toán nguồn kinh phí thực hiện các dự án, đề án, hợp đồng kinh tế theo đúng quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

g.   Tổng hợp báo cáo kế toán, cân đối tài khoản và báo cáo quyết toán hàng năm của Trường theo đúng Luật Kế toán và các quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

h.   Tổ chức bảo quản, lưu trữ tài liệu, chứng từ, sổ sách kế toán, giữ bí mật các tài liệu và số liệu kế toán theo quy chế bảo vệ bí mật Nhà nước quy định. Thực hiện công tác thủ quỹ và đảm bảo an toàn quỹ.

*  Nhiệm vụ khác:

a.    Tổ chức, hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chế độ, chính sách về tài chính, kế toán, kiểm toán cho các đơn vị;

b.   Đề xuất với lãnh đạo Trường, cùng các đơn vị thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu, sử dụng, bảo quản tài sản công theo quy định của Nhà nước;

c.    Thực hiện kiểm toán nội bộ;

d.   Thực hiện nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

5. Thành tích - Khen thưởng:

- Bằng khen của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;

- Tập thể lao động tiên tiến các năm học: 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2020 - 2021;

Tập thể lao động xuất sắc các năm học 2018 - 2019, 2019 - 2020; 2021 - 2022

- Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn năm 2019, 2021, 2022;

Giấy khen của Ban Chấp hành Công đoàn Trường  Đại học Công đoàn vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức Công đoàn vững mạnh, năm 2020;

- Giải nhì tập thể Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về các quy định nội bộ hiện hành của Trường Đại học Công đoàn, năm 2020;

- Giải khuyến khích Hội thi cắm hoa chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập hội LHPN Việt Nam, năm 2020;

- Một số thành tích, khen thưởng tập thể khác trong hoạt động chuyên môn, phong trào do Nhà trường tổ chức;

- Nhiều thành tích, khen thưởng cá nhân viên chức của Phòng: Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bằng khen của Công đoàn viên chức Việt Nam, nhiều Giấy khen của Công đoàn các cơ quan trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn, Giấy khen của Ban chấp hành Công đoàn Trường…

6.  Định hướng phát triển

Trong thời gian tới, tiếp tục xây dựng tập thể Phòng Tài vụ luôn gương mẫu trong việc thực hiện quy định pháp luật, quy định nội bộ của Trường, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và đoàn kết, hăng hái trong các hoạt động đoàn thể, phát triển và bồi dưỡng đội ngũ viên chức, người lao động vững về chuyên môn, thạo về kỹ năng nghiệp vụ để đảm nhiệm tốt chức năng, nhiệm vụ trong điều kiện thực hiện chiến lược phát triển Trường Đại học Công đoàn trong bối cảnh mới.

7.     Một số hình ảnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan
Top