Tin Nổi bật

PHÒNG ĐÀO TẠO

 

PHÒNG ĐÀO TẠO

1. Thông tin liên hệ

Địa chỉ liên hệ: Phòng 304, Nhà A, Trường Đại học Công đoàn, Số 169, Tây sơn, Đống Đa, Hà Nội  

Số điện thoại: 0243.8574419

Email: phongdaotao@dhcd.edu.vn

2. Giới thiệu

Tiền thân của Phòng Đào tạo được bắt đầu từ một cán bộ làm công tác kế hoạch đào tạo (năm 1946), sau đó được mở rộng quy mô, phát triển thành Phòng Giáo vụ (năm 1960) với biên chế 7 cán bộ.

Sau sự kiện Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) có Quyết định cho phép Nhà trường đổi tên từ Trường Cao cấp Công đoàn, thành Trường Đại học Công đoàn (Quyết định 174-CT, ngày 19/5/1992) đánh dấu “mốc son” lịch sử: Nhà trường chính thức hòa nhập vào hệ thống giáo dục Quốc dân, cùng các trường đại học khác đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội. Để đáp ứng sự phát triển của Nhà trường về quy mô đào tạo, về ngành đào tạo, bậc đào tạo, về đối tượng đào tạo và về loại hình đào tạo, năm 1993 Phòng Giáo vụ đã được Nhà trường đổi tên thành Phòng Đào tạo, với biên chế 10 cán bộ, sinh hoạt chuyên môn theo hai tổ: Kế hoạch, điều độ, tuyển sinh và tổ Quản lý. Đây cũng chính là mốc son đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của Phòng Đào tạo, cùng những yêu cầu mới, đòi hỏi mới về năng lực tổ chức đào tạo và quản lý đào tạo. 

3. Cán bộ quản lý

 

PGS. TS Hoàng Thanh Xuân

GVCC, Trưởng phòng Đào tạo

Email: xuanht@dhcd.edu.vn

ThS. Trương Ngọc Thắng

Phó phòng Đào tạo

Email:thangtn@dhcd.edu.vn

ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền

Chuyên viên chính phòng Đào tạo

Email: hiennt@dhcd.edu.vn

ThS. Trần Thị Quế Anh
Chuyên viên chính phòng Đào tạo

Email: queanhtt@dhcd.edu.vn

ThS. Nghiêm Quang Huy

Chuyên viên chính phòng Đào tạo

Email:Huynq@dhcd.edu.vn

ThS. Đinh Văn Trường

Chuyên viên phòng Đào tạo

Email:truongdv@dhcd.edu.vn

ThS. Lê Kinh Tài

Chuyên viên phòng Đào tạo

Email:Tailk@dhcd.edu.vn

ThS. Đoàn Thị Dương Huyền

Chuyên viên phòng Đào tạo

Email: huyendtd@dhcd.edu vn


 

CN. Phạm Thị Ngân

Chuyên viên phòng Đào tạo

Email:nganpt2016@dhcd.edu.vn

CN. Hoàng Thị Phương Thúy

Chuyên viên phòng Đào tạo

Email:thuyhtp@dhcd.edu.vn

CN. Trần Hậu Hùng

Chuyên viên phòng Đào tạo

Email:hungth@dhcd.edu.vn

 

CN. Nguyễn Thu Hoài

 

Email: hoaint.dt@dhcd.edu.vn

 


 

 

4. Số lượng cán bộ, giảng viên : 12 cán bộ

5. Chức năng, nhiệm vụ của bộ phận

          5.1. Chức năng:

          Phòng Đào tạo là bộ phận thuộc trường Đại học Công đoàn, có chức năng tham mưu cho hiệu trưởng quản lý, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát các mặt công tác đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường.

          5.2. Nhiệm vụ

          - Tổ chức thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và tổ chức thực hiện các kế hoạch đó theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng nhà trường.

          - Chủ trì và phối hợp với các bộ phận nghiên cứu đề xuất việc xây dựng và cải tiến chương trình, nội dung các ngành học trong trường thuộc các hệ đào tạo, bồi dưỡng dài hạn, ngắn hạn, chính quy, đại học văn bằng hai. Xây dựng và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập của học kỳ, năm học đảm bảo khoa học, đúng tiến độ. Phối hợp với các bộ phận có liên quan để có kế hoạch hoàn thiện chương trình, nội dung, phương pháp giảng dạy, học tập.

          - Phối hợp với các  bộ phận, các tổ chức khác trong trường tham giá đánh giá chất lượng giảng dạy, học tập của giảng viên và sinh viên.

          - Xác nhận khối lượng giảng dạy hệ chính quy theo quy định của quy chế giảng viên và các quy chế khác của Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo sự phân cấp của nhà trường.

          - Thực hiện công tác tuyển sinh, xét tốt nghiệp theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các quy định chung của nhà nước.

          - Làm một số công việc khác do Hiệu trưởng nhà trường giao cho.

          6. Hoạt động tiêu biểu của bộ phận

6.1. Phòng đã chủ trì, phối hợp nghiên cứu, đề xuất với Lãnh đạo Nhà trường xây dung đề án mở các ngành đào tạo, các bậc đào tạo. Cụ thể, từ năm 1993 đến nay đã nghiên cứu, xây dung đề án mở các ngành đào tạo đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận, cho phép mở các ngành, các trình độ đào tạo sau:

 

TT

Tên ngành

Năm mở ngành

I

Đại học chính quy

 

1

Ngành Quản trị kinh doanh và ngành Bảo hộ lao động

1993

2

Ngành Xã hội học

1998

3

Ngành Công tác xã hội

2003

4

Ngành Kế toán và ngành Tài chính - Ngân hàng

2006

5

Ngành Quản trị nhân lực

2007

6

Ngành Luật:

2008

7

Ngành Quan hệ lao động

2013

II

Đại học Văn bằng hai

 

1

Ngành Bảo hộ lao động

2002

2

Quản trị kinh doanh, Xã hội học, Công tác xã hội, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán

2007

3

Ngành Luật

2014

6.2. Đa dạng hóa loại hình đào tạo

          Phòng Đào tạo đã góp phần thực hiện chủ trương của Nhà trường về đa dạng hóa loại hình đào tạo. Ngoài loại hình đào tạo chính quy, phòng Đào tạo đã nghiên cứu Quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết hợp tham khảo một số trường đại học khác để tham mưu cho Lãnh đạo Nhà trường đào tạo một số loại hính sau:

*) Loại hình “Tự học có hướng dẫn”

          - Năm 1994, Nhà trường mở 2 lớp “tự học có hướng dẫn“ ngành Luật ở cả miền Bắc và miền Nam cho cán bộ công đoàn, cán bộ các ngành.

          *) Loại hình vừa làm vừa học (tại chức cũ)

          *) Các lớp chuyên đề sau đại học, trang bị cho người học kiến thức về luật, về quản lý Nhà nước, về lý luận chính trị,...

          *) Các lớp bồi dưỡng, tập huấn cán bộ chủ chốt về lý luận, nghiệp vụ công đoàn,... cho hệ thống Công đoàn trong nước và nước bạn Lào, Campuchia

          *) Đào tạo cùng lúc hai chương trình bậc đại học các ngành, hệ chính quy;

7. Định hướng phát triển

Để tiếp tục giữ vững và phát huy những kết quả đã đạt được trong tổ chức đào tạo và quản lý đào tạo; đồng thời để thực hiện chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ”Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đại học” và nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao của xã hội, trong những năm học tới Phòng Đào tạo cần tiếp tục phấn đấu làm tốt một số công tác sau:

1. Củng cố, ổn định công tác tổ chức của Phòng; Chú trọng công tác nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị; Coi trọng đổi mới lề lối, tác phong làm việc: làm việc có hiệu quả, chất lượng và đảm bảo tiến độ; Duy trì sự đoàn kết, thống nhất cao trong tập thể Phòng; 

2. Tiếp tục củng cố, duy trì và đổi mới phương thức tổ chức đào tạo, quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ

          Với phương thức đào tạo: ”tôn trọng người học, lấy người học làm trung tâm của quá trình đào tạo” đã giúp thay đổi hẳn tư duy tổ chức dạy và học theo hướng thực tế và chất lượng hơn

          3. Tiếp tục thực hiện chủ trương của Nhà trường: Phát triển trường Đại học Công đoàn đa ngành, đa cấp với chất lượng ngày càng cao

          Phòng Đào tạo tiếp tục nghiên cứu, xây dựng đề án, đề xuất với Nhà trường mở thêm nhiều ngành mới, phù hợp với nhu cầu xã hội, đảm bảo chất lượng chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo; Đồng thời nghiên cứu, ứng dụng các chương trình đào tạo tiên tiến, chất lượng cao để đề xuất tổ chức một số ngành học, lớp học có chất lượng cao;

          4. Chú trọng công tác nghiên cứu, xây dựng kế hoạch phát triển đào tạo ngắn, trung và dài hạn phù hợp với chiến lược phát triển của Nhà trường và nhu cầu xã hội.

Như vậy, trong suốt quá trình xây dựng và phát triển tập thể cán bộ Phòng Đào tạo đã nhận thức rõ sức mạnh của đoàn kết và luôn chăm lo xây dựng khối đoàn kết nhất trí trong bộ phận. Bởi vậy, trong hơn 20 năm xây dựng, vừa qua Phòng Đào tạo đã liên tục giành được các danh hiệu: Chi bộ trong sạch, vững mạnh; Tập thể lao động xuất sắc; Tổ Công đoàn xuất sắc; Tổ Nữ công “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”; Nhiều cán bộ đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” cấp cơ sở và cấp Tổng Liên đoàn; Tập thể cán bộ Phòng đã được tặng giấy khen của Nhà trường và của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, vì đã có thành tích đóng góp cho sự phát triển của Nhà trường, nhân dịp kỷ niệm các năm chẵn, ngày thành lập Trường (kỷ niệm 50 năm, 55 năm, 60 năm, 65 năm và 70 năm).

 

 8. Một số hình ảnh

 

 

 

Tin liên quan
Top