Tin Khác

VĂN PHÒNG ĐẢNG ỦY HỘI ĐỒNG TRƯỜNG VÀ ĐOÀN THỂ

 Văn phòng Đảng ủy, Hội đồng trường và Đoàn thể

 

1. Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ: Phòng P1 và Phòng P3 tầng 3 nhà A, trường Đại học Công đoàn.

- Số điện thoại: 0243.857.4149

- Email: 

Văn phòng Đảng ủy: vanphongdanguy@dhcd.edu.vn

Văn phòng Hội đồng trường: vphdt@dhcd.edu.vn

Văn phòng Công đoàn:

vpcd@dhcd.edu.vn

 

Văn phòng Đoàn Thanh niên:

 

doanthanhnien@dhcd.edu.vn

2. Giới thiệu chung:

Văn phòng Đảng ủy, Hội đồng trường và Đoàn thể Trường Đại học Công đoàn được thành lập vào ngày 02/3/2022, là đơn vị hành chính tương đương cấp phòng thuộc Trường Đại học Công đoàn, là đầu mối sinh hoạt hành chính của viên chức, người lao động làm công tác Đảng, Hội đồng trường, Đoàn thể.

3. Đội ngũ viên chức:

Quyền Chánh Văn phòng Đảng ủy, Hội đồng trường và Đoàn thể :

ThS. Phạm Đức Thịnh

 

Email: thinhpd@dhcd.edu.vn

                            A person in a white shirtDescription automatically generated with medium confidence

·                                    Các chuyên viên:

Ths. Trần Mạnh Cương

Email: cuongtm@dhcd.edu.vn

Ths. Nguyễn Yến Chi

Email: chiny@dhcd.edu.vn

CN. Đinh Văn Hiếu

Email: hieudv@dhcd.edu.vn

CN. Đàm Thuận Nghĩa

Email: nghiadt@dhcd.edu.vn

 

         4. Chức năng, nhiệm vụ

             Chức năng: 

Văn phòng Đảng ủy, Hội đồng trường và Đoàn thể Trường Đại học Công đoàn có chức năng tham mưu, giúp việc Đảng ủy, Hội đồng trường, Ban Giám hiệu và các tổ chức đoàn thể của Trường Đại học Công đoàn về các lĩnh vực công tác Đảng, Hội đồng trường và công tác đoàn thể của Trường Đại học Công đoàn.

Nhiệm vụ: 

- Tham mưu dự thảo nghị quyết, quyết định, quy định, văn bản của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường Đại học Công đoàn và các chương trình công tác Đảng; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy chế làm việc và các văn bản khác của Trung ương, Thành ủy Hà Nội, Đảng ủy Khối các trường Đại học, cao đẳng Hà Nội và Đảng ủy Trường Đại học Công đoàn.

- Tham mưu, giúp việc ủy ban Kiểm tra và các ban của Đảng ủy Trường Đại học Công đoàn thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao, các Ban thuộc các tổ chức đoàn thể của Trường Đại học Công đoàn xây dựng, tổ chức thực hiện quy chế làm việc, kế hoạch và chương trình công tác.

- Tham mưu, giúp việc Ban Thường vụ Đảng ủy, Thường trực Hội đồng trường, Ban Chấp hành các tổ chức đoàn thể, Hội của Trường Đại học Công đoàn chỉ đạo kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, quyết định, các chuyên đề công tác. Đầu mối hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ công tác văn phòng, công tác tổ chức, kiểm tra, tuyên giáo của các chi ủy cơ sở trực thuộc.

- Quản lý hồ sơ đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng; khen thưởng và kỷ luật đảng viên theo quy định.

- Cơ quan giúp việc của Hội đồng trường Trường Đại học Công đoàn; thực hiện các công việc cụ thể do Hội đồng trường giao; phối hợp với phòng Hành chính tổng hợp, các phòng chức năng và các đơn vị thuộc/trực thuộc có liên quan của Trường Đại học Công đoàn thực hiện các nghiệp vụ trong công tác tham mưu cho Hội đồng trường.

- Làm đầu mối thực hiện chế độ thống kê báo cáo định kỳ hoặc đột xuất, công tác thông tin tổng hợp theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền theo quy định.

- Thực hiện chế độ thu, quản lý, sử dụng, hạch toán kế toán và báo cáo đảng phí theo quy định của Bộ Chính trị, Văn phòng Trung ương Đảng, Thành ủy Hà Nội, Đảng ủy Khối các trường Đại học, cao đẳng Hà Nội và Đảng ủy Trường Đại học Công đoàn theo quy định. Thực hiện chế độ thu, chi của các tổ chức đoàn thể Trường Đại học Công đoàn theo quy định.

- Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ trong hệ thống cơ quan Đảng và tổ chức đoàn thể; quản lý con dấu của Đảng ủy, các tổ chức đoàn thể Trường Đại học Công đoàn theo quy định.

- Thực hiện công tác văn phòng Đảng ủy, Hội đồng trường và các tổ chức đoàn thể Trường Đại học Công đoàn theo quy định.

5. Định hướng phát triển:

-  Kiện toàn về số lượng, nâng cao về chất lượng trình độ chuyên môn của đội ngũ viên chức trong văn phòng đáp ứng yêu cầu chức năng, nhiệm vụ được giao;

-  Tích cực, chủ động, sáng tạo trong thực hiện các nhiệm vụ góp phần vào việc hoàn thành mục tiêu, sứ mệnh phát triển của Nhà trường.

6. Một số hình ảnh:

Tin liên quan
Top