Tin Khác

PHÒNG THANH TRA - PHÁP CHẾ

 

PHÒNG THANH TRA - PHÁP CHẾ

1.     Thông tin liên hệ:

1.1.    Địa chỉ: Phòng 106, 107 nhà A

1.2.    Số điện thoại: 02432247013

1.3.    Email: pthanhtra@dhcd.edu.vn

2.     Giới thiệu: Phòng Thanh tra - Pháp chế tiền thân là Phòng Thanh tra được thành lập ngày 26/10/2016 trên cơ sở Quyết định số 843/QĐ-ĐHCĐ ngày 26/10/2016 của Hiệu trưởng và được đổi tên thành Phòng Thanh tra - Pháp chế ngày 02/8/2021 theo Nghị quyết số 17/NQ-HĐTĐHCĐ ngày 06/7/2021 của Hội đồng Trường. Phòng là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra và công tác pháp chế trong phạm vi quản lý của Trường.

3.     Đội ngũ viên chức


TRƯỞNG PHÒNG

TS. Phùng Thị Cẩm Châu

Email: chauptc@dhcd.edu.vn

 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Nguyễn Ngọc Thọ

Email: thonn@dhcd.edu.vn

 

CHUYÊN VIÊN

ThS. Đặng Thị Sen

Email: sendt@dhcd.edu.vn

 

CHUYÊN VIÊN

ThS. Nguyễn Thùy Dương

Email: duongnt@dhcd.edu.vn

CHUYÊN VIÊN

CN. Phạm Quang Hà

Email: hapq@dhcd.edu.vn

CHUYÊN VIÊN

CN. Trần Anh Đức

Email: ducta@dhcd.edu.vn

CHUYÊN VIÊN

CN. Vũ Thị Phương Thảo

Email: thaovtp@dhcd.edu.vn4.     Chức năng, nhiệm vụ

4.1.  Chức năng:

Tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra và công tác pháp chế trong phạm vi quản lý của Trường.

4.2. Nhiệm vụ:

- Tham mưu xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm nội bộ của Trường về công tác thanh tra, pháp chế;

- Trình Hiệu trưởng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hằng năm và đột xuất; tổ chức thực hiện sau khi được Hiệu trưởng phê duyệt; thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, các quy định của Trường, nhiệm vụ được giao đối với tổ chức, đơn vị và cá nhân thuộc quyền quản lý của Hiệu trưởng. Làm đầu mối tham gia kiểm tra kỳ thi tốt nghiệp THPT theo phân công của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Chủ trì thực hiện việc tiếp công dân thường xuyên, tham mưu với Hiệu trưởng việc tiếp công dân định kỳ và đột xuất; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo phân công của Hiệu trưởng;

- Chủ trì xây dựng dự thảo văn bản hành chính của Trường thuộc lĩnh vực công tác thanh tra, pháp chế; thẩm định hình thức, thể thức, kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính của Trường thuộc lĩnh vực công tác khác trước khi đơn vị chủ trì dự thảo trình Hiệu trưởng ký ban hành;

- Chủ trì việc góp ý đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan khác gửi lấy ý kiến, dự thảo văn bản góp ý trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định;

- Xây dựng dự thảo văn bản kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các văn bản liên quan đến hoạt động của Trường trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định;

- Góp ý về mặt pháp lý hệ thống văn bản quy phạm nội bộ của Trường, báo cáo với Hiệu trưởng và đề xuất phương án xử lý những văn bản chưa phù hợp;

- Chủ trì tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nội quy, quy chế của Trường cho viên chức, người lao động, người học; tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác thanh tra, pháp chế khi được Hiệu trưởng phê duyệt;

- Giúp việc Hiệu trưởng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước; văn bản quản lý, chỉ đạo, điều hành của Trường; tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với việc xử lý các vi phạm trong Trường;

- Tham mưu, tư vấn cho Hội đồng Trường, Hiệu trưởng những vấn đề pháp lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Trường, của viên chức, người lao động và người học. 

- Báo cáo tình hình thực hiện công tác thanh tra, pháp chế với Hiệu trưởng theo quy định;

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

5.     Thành tích - Khen thưởng: 

- Bằng khen của Ban Chấp hành Công đoàn viên chức Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” năm 2022.

- Giấy khen của Ban Chấp hành các cơ quan đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2021;

- Tập thể lao động xuất sắc các năm học 2019 - 2020, 2020 - 2021;

- Tập thể lao động tiên tiến các năm học: 2016 - 2017, 2017 - 2018, 2018 - 2019; 2021 - 2022;

- Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn năm 2021 vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2016 - 2021;

- Giấy khen của Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Công đoàn vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức Công đoàn vững mạnh, năm 2020;

- Giải nhất tập thể Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu về các quy định nội bộ hiện hành của Trường Đại học Công đoàn, năm 2020;

- Giải khuyến khích Hội thi cắm hoa chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập hội LHPN Việt Nam, năm 2020;

- Giải khuyến khích Hội thi Thời trang Công sở năm 2022, Giải chuyên đề Nam trang phục tự chọn đẹp nhất Hội thi Thời trang Công sở năm 2022;

- Giải khuyến khích Giải kéo co năm 2022;

- Một số thành tích, khen thưởng tập thể khác trong hoạt động chuyên môn, phong trào do Nhà trường tổ chức;

- Nhiều thành tích, khen thưởng cá nhân viên chức của Phòng: Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bằng khen của Công đoàn viên chức Việt Nam, nhiều Giấy khen của Công đoàn các cơ quan trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn, Giấy khen của Ban chấp hành Công đoàn Trường…

6.     Định hướng phát triển: 

Tiếp tục xây dựng tập thể Phòng Thanh tra - Pháp chế luôn gương mẫu trong việc thực hiện quy định pháp luật, quy định nội bộ của Trường, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao và đoàn kết, hăng hái trong các hoạt động đoàn thể. 

 

7.     Một số hình ảnh:

 


Tin liên quan
Top