Tin Nổi bật

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC

 

 1.  Thông tin liên hệ

1.1.    Địa chỉ: Phòng 402, nhà A, Trường Đại học Công đoàn - 169 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

1.2.    Số điện thoại: 02438574147

1.3.    Email: phongkhoahoc@dhcd.edu.vn

2.  Giới thiệu: 

Tiền thân của Phòng Quản lý khoa học là Phòng Khoa học Thông tin tư liệu. Đến tháng 9/1993, Phòng được đổi tên là Phòng Quản lý khoa học. Hiện nay phòng có 9 (chín) viên chức. Trong đó có 1 (một) viên chức trình độ tiến sĩ, 6 (sáu) viên chức trình độ thạc sỹ và 2 (hai) viên chức trình độ cử nhân.

Xác định nghiên cứu khoa học là một trong 2 nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường, Phòng Quản lý khoa học đã không ngừng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng về quản lý, tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu khoa học của Nhà trường. Nhờ vậy, trong những năm qua công tác nghiên cứu khoa học của Nhà trường đã ngày càng phát triển về số lượng cũng như chất lượng, năng lực nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên và sinh viên ngày càng được nâng cao.

3.     Đội ngũ viên chức, người lao động

 

TRƯỞNG PHÒNG

TS. Nguyễn Hải Hoàng

Email: hoangnh@dhcd.edu.vn

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Lê Thị Phương Thảo

Email: thaolp@dhcd.edu.vn

CÁC CHUYÊN VIÊN

ThS. Nguyễn Thị Vân Anh

Email: vananhnt@dhcd.edu.vn

ThS. Nguyễn Ngọc Trường

Email: truongnn@dhcd.edu.vn

Ths.Nguyễn Kim Thanh

Email: thanhnk@dhcd.edu.vn

ThS. Trần Thị Thanh

Email: thanhtt@dhcd.edu.vn

ThS. Khuất Huyền Trang

Email: trangkh@dhcd.edu.vn

CN.Nguyễn Văn Đức

Email: ducnv@dhcd.edu.vn

CN. Nguyễn Thị Hoa

Email: hoant@dhcd.edu.vn

4.     Chức năng, nhiệm vụ

4.1. Chức năng: 

Tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng quản lý, tổ chức thực hiện hoạt động khoa học và công nghệ, xuất bản Tạp chí nghiên cứ Khoa học Công đoàn và các ấn phẩm khoa học, công nghệ khác của Trường.

4.2. Nhiệm vụ: 

a)  Chủ trì xây dựng và bảo vệ các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, các kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn, kế hoạch đột xuất về nghiên cứu và triển khai hoạt động khoa học và công nghệ của Trường;

b)  Hướng dẫn các đơn vị trong Trường: lập kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ; tổ chức thức hiện kế hoạch về nghiên cứu, triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học, viết giáo trình, tài liệu học tập và hoạt động nghiên cứu khoa học của người học; công bố các công trình nghiên cứu khoa học;

c)  Kết hợp với các đơn vị trong và ngoài Trường thực hiện đúng tiến độ, kế hoạch các đề tài nghiên cứu khoa học;

d)  Quản lý hoạt động đăng ký, thẩm định, nghiệm thu, tổng hợp, đánh giá, xác nhận các đề tài, công trình nghiên cứu, sáng kiến và giải pháp hữu ích của viên chức và người lao động trong Trường. Quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học; xác nhận kết quả nghuên cứu khoa học của viên chức, người lao động, người học;

đ) Tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học. Sơ kết, tổng kết công tác NCKH của Trường. Hướng dẫn các hội nghị khoa học, hội thảo, hội nghị chuyên đề của các đơn vị trực thuộc/thuộc Trường.

e) Tổng kết, đề nghị Trường xét khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong nghiên cứu khoa học; 

g) Tổ chức giới thiệu, thông báo kết quả NCKH của Trường trên các phương tiện thông tin đại chúng và chịu trách nhiệm phát hành Tạp chí Nghiên cứu khoa học Công đoàn của Trường. Lưu trữ và xây dựng nội quy sử dụng các kết quả NCKH của Trường;

h) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về NCKH cho viên chức, người lao động của Trường;

i) Quản lý hồ sơ lý lịch khoa học của viên chứ, người lao động của Trường;

k) Thường trực Hội đồng khoa học và đào tạo Trường;

l) Tham mưu, chỉ trì xây dựng các văn bản quy phạm nội bộ về hoạt động khoa học công nghệ của Trường;

m) Thực hiện nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

5.     Thành tích - Khen thưởng

Cụ thể hóa và triển khai kế hoạch nghiên cứu khoa học và công nghệ với thành tích đạt được như sau: 

·   Đề tài cấp trên cơ sở từ năm học 2015 - 2016 đến 2021 – 2022 là 15 đề tài;

·   Giáo trình, sách từ năm học 2015 - 2016 đến 2021 – 2022 là 38 cuốn;

Xuất bản được 26 số với số lượng bài báo là 411 bài; số lượng bài báo khoa học đăng trong tạp chí, hội thảo trong nước là 575 bài, tạp chí, hội thảo quốc tế là 172 bài.

·   Đề tài cấp cơ sở từ năm học 2015 - 2016 đến 2021 – 2022 là 157 đề tài;

·   Đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên từ năm học 2015 - 2016 đến 2021 – 2022 là 668 đề tài;

Trong những năm qua, Phòng Quản lý khoa học đã vinh dự được nhận bằng khen, giấy khen vì đã có những thành tích xuất sắc đặt được, cụ thể như:

 - Bằng khen của BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2010”;

- Bằng khen của BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2015;

- Giấy khen của Ban chấp hành Đảng bộ Khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội tặng Chi bộ Phòng Quản Lý Khoa học đạt tiêu chuẩn ‘Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” 3 năm liên tục 2010-2012;

- Giấy khen của Ban chấp hành Công đoàn các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho Công đoàn bộ phận vì đã có thành tích xuất sắc trong phòng trào “Thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức Công đoàn vững mạnh” năm 2013 và 2016;

- Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn tặng Giấy khen vì đã có thành tích trong xây dựng và phát triển Trường Đại học Công đoàn năm 2016;

- Bằng khen của BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2018;

- Bằng khen của BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm học 2020-2021;

- Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2021;

- Bằng khen của BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo vào kiểm định chương trình Đại học năm 2022.

6.     Định hướng phát triển

·   Đẩy mạnh nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế; phát triển và hoàn thiện hệ thống lý luận về giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn, cung cấp đủ luận cứ khoa học cho Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hoạch định các chính sách, và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện nghị quyết của tổ chức Công đoàn;

·   Đẩy mạnh nghiên cứu có định hướng ứng dụng phục vụ nhu cầu phát triển và đào tạo của nhà trường nói riêng và công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ của hệ thống công đoàn và các lĩnh vực Nhà trường có thế mạnh;

·   Tập trung đầu tư phát triển đội ngũ các nhà khoa học đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, đạt trình độ quốc tế, đồng thời tăng cường mở rộng hợp tác quốc tế nhằm nâng cao hiệu quả, năng lực nghiên cứu khoa học cho cán bộ giảng viên Nhà trường;

·   Tập trung nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển khoa học công nghệ trong các giai đoạn tiếp theo, xây dựng định hướng nghiên cứu khoa học gắn nghiên cứu khoa học với nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường; 

.  Tăng cường quản lý chất lượng đề tài nghiên cứu khoa học các cấp và của sinh viên

7. Tài nguyên và biểu mẫu văn bản nghiên cứu khoa học: xem tại đây

Một số hình ảnh của phòng:

 
 

Tin liên quan
Top