Tin Nổi bật

KHOA QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

1. Thông tin liên hệ

1.1. Địa chỉ: Phòng 201 – nhà B – Đại học Công đoàn – 169 – Tây Sơn – Đống Đa – Hà Nội.

1.2. Số điện thoại: 0243.5334770

1.3. Email: kqtnl@dhcd.edu.vn

2. Giới thiệu

2.1. Tổng quan về Khoa Quản trị nhân lực:

Quản trị nhân lực là ngành đào tạo có ưu thế của Trường Đại học Công đoàn. Từ năm 1978, Trường đã thành lập Khoa Kinh tế lao động - tiền thân của Khoa sau này, nhiệm vụ chủ yếu là đào tạo nguồn nhân lực cho hệ thống tổ chức công đoàn. Năm 1992, Trường Cao cấp Công đoàn đổi tên thành Trường Đại học Công đoàn như ngày nay, đánh dấu một bước trưởng thành trong quá trình phát triển và hội nhập vào nền giáo dục quốc dân. Từ đây, Trường không chỉ đào tạo cán bộ cho hệ thống tổ chức công đoàn, mà còn đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội. Khoa Kinh tế lao động được sáp nhập vào Khoa Quản trị kinh doanh. Đến năm 2007, nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo của xã hội, Bộ môn Quản trị nhân lực thuộc Khoa Quản trị kinh doanh được tách ra và thành lập Khoa Quản trị nhân lực (QTNL).

Chức năng, nhiệm vụ của Khoa: Quản lý về mặt chuyên môn và thực hiện các nhiệm vụ về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của ngành QTNL, quản lý toàn diện sinh viên chính quy ngành QTNL, phối hợp với các bộ phận trong Nhà trường thực hiện các hoạt động và thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

2.2. Sứ mạng:

Khoa QTNL có sứ mạng đào tạo đại học về QTNL, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và phục vụ cộng đồng, phục vụ sự nghiệp phát triển giáo dục và đào tạo, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

2.3. Mục tiêu đào tạo:

Mục tiêu đào tạo của ngành QTNL là đào tạo những cử nhân QTNL nắm vững kiến thức chuyên môn và có kỹ năng thực hành nghề thành thạo, có sức khoẻ và phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có tinh thần phục vụ công nhân, viên chức, lao động và nhân dân, có tinh thần say mê, yêu nghề, có khả năng tự học tập, nghiên cứu đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

2.4. Tầm nhìn:

Đến năm 2030, Khoa sẽ là địa chỉ đào tạo nguồn nhân lực QTNL có uy tín trong nước; có môi trường học tập, nghiên cứu chuyên nghiệp, đảm bảo cho người học sau khi tốt nghiệp có năng lực cạnh tranh và thích ứng với nền kinh tế phát triển và hội nhập quốc tế. 

2.5. Về cơ cấu tổ chức và đội ngũ giảng viên:

a) Về cơ cấu tổ chức:

Các bộ phận

Họ và tên

Số điện thoại, email

Ảnh

1. Chi bộ Đảng

BÍ THƯ CHI BỘ

 TS. Phùng Thế Hùng

 0914 502 660

 hungpt@dhcd.edu.vn 

2. Lãnh đạo khoa

TRƯỞNG KHOA

 TS. Phùng Thế Hùng

 0914 502 660

 hungpt@dhcd.edu.vn 

3. Tổ Công đoàn

CHỦ TỊCH

 TS. Ngô Quang Trường

 0912 648 134

 truongnq@dhcd.edu.vn 

4. Giáo vụ khoa

 ThS. Nguyễn Minh Ngọc

 0385 908 291

 ngocnm@dhcd.edu.vn 

5. Cố vấn học tập

 ThS. Đặng Thị Hồng Diệp

 0904 508 586

 diepdth@dhcd.edu.vn 

 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 292/QĐ-ĐHCĐ ngày 04 tháng 3 năm 2021

của Hiệu Trưởng Trường Đại học Công đoàn)

TT

Họ và tên

Chức vụ/đơn vị

Chức vụ

1

TS. Phùng Thế Hùng

Trưởng khoa Quản trị nhân lực – Trường Đại học Công đoàn

Chủ tịch

2

TS. Đỗ Thị Tuyết

Giảng viên cao cấp khoa Quản trị nhân lực – Trường Đại học Công đoàn

Phó Chủ tịch

3

TS. Ngô Quang Trường

Giảng viên khoa Quản trị nhân lực – Trường Đại học Công đoàn

Ủy viên, Thư ký

4

TS. Trần Thị Bảo Khanh

Giảng viên khoa Quản trị nhân lực – Trường Đại học Công đoàn

Ủy viên

5

ThS. Đặng Thị Hồng Diệp

Giảng viên khoa Quản trị nhân lực – Trường Đại học Công đoàn

Ủy viên

6

PGS,TS. Dương Văn Sao

Giảng viên cao cấp – Trường Đại học Công đoàn

Ủy viên

7

PGS,TS. Phạm Thúy Hương

Giảng viên cao cấp - Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Ủy viên

8

TS. Nguyễn Thế Nhâm

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CPTM Kỹ thuật và XDCTGT An Hưng

Ủy viên

9

Ông Nguyễn Thanh Bình

Chuyên viên phòng Tổ chức Học viện Khoa học xã hội

Ủy viên

 (Danh sách gồm có 9 người)

b) Về đội ngũ giảng viên giảng dạy ngành Quản trị nhân lực:

Đội ngũ giảng viên tham gia đào tạo trình độ đại học ngành QTNL của Trường, bao gồm: Cán bộ, giảng viên của khoa và giảng viên cơ hữu thuộc các đơn vị trong Trường, là những viên chức có trình độ chuyên môn thuộc lĩnh vực QTNL và liên quan, có các kỹ năng sư phạm, có kinh nghiệm thực tiễn, có phương pháp giảng dạy trình độ đại học đáp ứng yêu cầu theo quy định.

Tính đến tháng 12 năm 2022, Trường có 35 GV tham gia giảng dạy trình độ đại học ngành QTNL trong đó có 01 GV có học hàm PGS, 16 GV có trình độ tiến sĩ (48,6%), 18 GV có trình độ thạc sĩ. Số lượng giảng viên giảng dạy ngành QTNL qui đổi là 53 giảng viên. Tỉ lệ SV trên GV quy đổi trung bình của chương trình đào tạo ngành QTNL là 20 SV/GV.

2.6. Về Quy mô sinh viên trình độ đại học, hệ chính quy:

Đến 12/2021 tổng số SV trình độ đại học hệ chính quy Khoa QTNL đang quản lý là gần 1000 SV.

2.7. Ví trí việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp cử nhân ngành QTNL, người học có thể đảm nhận nhiều vị trí công việc khác nhau tại các cơ quan, tổ chức khác nhau, như: làm việc ở các bộ, ngành, các cơ quan trung ương và địa phương với chức năng quản lý nhân lực; công tác ở các viện, các trung tâm khoa học; giảng dạy ở các trường trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học; làm việc tại các trung tâm tư vấn, giới thiệu lao động và việc làm; đảm nhiệm các vị trí, chức danh quản lý trong các tổ chức, doanh nghiệp của nền kinh tế quốc dân. Sinh viên được đào tạo với chương trình không ngừng được cải tiến, phương pháp đào tạo liên tục được đổi mới, đáp ứng yêu cầu của xã hội trong thời kỳ công nghiệp hoá – hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

3. Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Quản trị nhân lực

Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành QTNL (7.34.04.04) thuộc nhóm ngành Quản trị - Quản lý (7.34.04), nhóm lĩnh vực Kinh doanh và Quản lý (7.34). Khoa bắt đầu tuyển sinh khoá 1 từ năm 2008. Chương trình đào tạo ngành QTNL được thực hiện trong 4 năm.

Qua các khoá đào tạo, Hội đồng khoa học ngành QTNL thường xuyên theo dõi, thăm dò lấy ý kiến chuyên gia, có phân tích đánh giá với quan điểm cải tiến bổ sung chương trình đào tạo nhằm nâng cao chất lượng. Đặc biệt là nhằm tăng cường hiểu biết, kiến thức thực tế của sinh viên QTNL trong tương lai, chương trình đào tạo luôn cập nhật kiến thức mới, thời lượng thực hành, kiến tập, thực tập tại cơ sở của sinh viên dần được bổ sung. Mặc dù là ngành đào tạo mới còn gặp nhiều khó khăn, song được sự quan tâm và ủng hộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ban Giám hiệu Trường cùng các khoa, phòng, bộ môn, Khoa đã hoàn thành tốt được nhiệm vụ đề ra, quy mô và chất lượng đào tạo ngành QTNL ngày càng được nâng cao.

4. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ

4.1. Thực hiện nhiệm vụ đào tạo:

Ngay sau khi chính thức thành lập (năm 2007), Khoa đã song song thực hiện nhiệm vụ đào tạo ở cả hai trình độ Đại học và Sau đại học (Thạc sĩ). Đến năm 2015, Khoa tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đào tạo trình độ TS theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Hiện nay, Khoa là đơn vị đầu tiên trong Trường được giao chủ trì đào tạo ngành QTNL ở cả 3 trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ.

Trải qua 15 năm hình thành và phát triển đến nay Khoa đã tuyển sinh và đào tạo được 14 khóa với tổng số gần 2.500 SV, trong đó hơn 1.500 SV tốt nghiệp ra trường. Theo thống kê của Khoa: Hầu hết các sinh viên ra trường đều có việc làm và thu nhập ổn định, trong đó nhiều sinh viên đã phát huy được năng lực của mình tại các vị trí được phân công, được bổ nhiệm vào cương vị, trọng trách cao trong các tổ chức, xã hội. Uy tín và thương hiệu của Khoa ngày càng được khẳng định trong hệ thống giáo dục nước nhà và là một trong số các địa chỉ tin cậy được tìm đến khi có nhu cầu đào tạo về QTNL.

4.2. Thực hiện nhiệm vụ NCKH:

Khoa là một trong những khoa tốp đầu về thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của Trường. Kết quả nghiên cứu khoa học của Khoa giúp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, khẳng định năng lực nghiên cứu, phát triển thương hiệu của Khoa và Trường.

Chỉ tính riêng trong giai đoạn 2015 – 2020, cán bộ, giảng viên trong khoa đã, đang chủ trì và tham gia 3 đề tài NCKH cấp Bộ, 12 đề tài NCKH cấp cơ sở, xuất bản 13 giáo trình, sách tham khảo, chuyên khảo, công bố 37 bài báo khoa học, trong đó có 6 bài báo quốc tế. Hoạt động NCKH của sinh viên Khoa QTNL cũng được chú trọng. Trung bình mỗi năm có hàng trăm lượt SV tham gia NCKH, hàng chục đề tài NCKH của SV được Hội đồng Khoa học Khoa và Nhà trường nghiệm thu. Nhiều đề tài NCKH của sinh viên được đánh giá cao, trong đó có 1 đề tài đạt giải Nhì cấp bộ, hàng chục đề tài đạt giải Nhất, giải Nhì cấp trường.

4.3. Về thi đua khen thưởng:

Hàng năm, nhiều cán bộ, giảng viên có thành tích xuất sắc trong Khoa nhận được các danh hiệu thi đua như Lao động Tiên tiến, Chiến sỹ thi đua Cơ sở, Chiến sỹ thi đua Tổng Liên đoàn. Năm 2016, Tập thể Khoa được Nhà trường tặng Bằng khen Tập thể xuất sắc trong xây dựng và phát triển Trường Đại học Công đoàn. Năm 2017, Liên chi đoàn Khoa QTNL được BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2016- 2017.

4.4. Thực hiện công tác đảm bảo chất lượng giáo dục:

Trong quá trình xây dựng và phát triển, Khoa luôn chú trọng đến đảm bảo chất lượng giáo dục, do đó khi mới mở CTĐT, Khoa đã thiết kế và xây dựng CTĐT theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Trong quá trình triển khai CTĐT, để nâng cao chất lượng giảng dạy, sau mỗi học kỳ của năm học, Khoa đã phối hợp với Phòng KT&ĐBCL của Trường lấy ý kiến phản hồi về mức độ hài lòng của sinh viên đối với GV giảng dạy, kết quả khảo sát từ SV là cơ hội để mỗi giảng viên tự phấn đấu và rèn luyện nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy. Để không ngừng nâng cao chất lượng, Khoa đã triển khai các hoạt động cải tiến chất lượng của Khoa như: Định kì tổ chức Hội nghị, Hội thảo lấy ý kiến góp ý của các bên liên quan để cải tiến CTĐT; Rà soát các CTĐT, đảm bảo không bị trùng lặp mã học phần, nội dung học phần giữa các hệ đào tạo; Xác định phù hợp tỷ lệ điểm thành phần, có tính đến điểm chuyên cần; Rà soát đề cương chi tiết các học phần, cập nhật tài liệu học tập; Tổ chức trao đổi, tập huấn về công tác CVHT; Phối hợp với Phòng CTSV, hàng quý tổ chức các buổi họp giao ban công tác SV với thành phần tham gia họp là giáo vụ khoa và CVHT; Tiếp tục triển khai các bản ghi nhớ hợp tác đã ký kết. Khoa luôn quan tâm đến xây dựng môi trường để sinh viên, học viên chủ động học tập và rèn luyện, tạo cơ hội tiếp thu tối đa những kiến thức trong quá trình học và tự học. Khoa có các bộ phận trợ lý, các cố vấn học tập, cùng với Liên Chi đoàn, Liên Chi hội sinh viên, các Câu lạc bộ sinh viên luôn đồng hành và hỗ trợ các sinh viên, học viên trong suốt quá trình học tập và rèn luyện của mình để hoàn thiện cả về phẩm chất đạo đức, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cũng như các kỹ năng sống khác.

Nhận thấy rõ tầm quan trọng của việc đảm bảo chất lượng giáo dục, với tư cách là đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng, tổ chức đào tạo và quản lý chương trình, Khoa đã thực hiện TĐG CTĐT ngành QTNL và đăng ký kiểm định chất lượng CTĐT theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của Bộ GD&ĐT. Tháng 4 năm 2022, Hội đồng đánh giá chương trình đào tạo thuộc Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đã thông qua kết quả kiểm định chất lượng CTĐT ngành QTNL.

4.5. Các hoạt động hỗ trợ người học:

Hàng năm, Khoa đều tổ chức các buổi hội thảo, gặp gỡ sinh viên với các doanh nghiệp, các Hiệp hội nghề nghiệp để sinh viên mới vào trường có được những định hướng nghề nghiệp phù hợp, sinh viên sắp tốt nghiệp có được các cơ hội việc làm ngay từ khi còn ngồi trên ghế Trường. Ngoài học bổng của Trường, sinh viên của Khoa còn có nhiều cơ hội nhận học bổng của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.

Với môi trường giáo dục, đào tạo có tương tác, kết hợp với ứng dụng thực tế người học đã được phát huy tối đa tính sáng tạo, hiểu biết và kỹ năng của mình trong quá trình đào tạo để đạt được những thành công sau tốt nghiệp. Bên cạnh đó, Khoa thường xuyên trao đổi với các nhà tuyển dụng nhằm điều chỉnh CTĐT phù hợp với thực tiễn xã hội.

5. Một số hình ảnh về hoạt động của khoa

Đại diện lãnh đạo Nhà trường và Khoa QTNL chụp ảnh lưu niệm

cùng Hội đồng Kiểm định chất lượng giáo dục

 

Chi bộ Khoa QTNL tổ chức Lễ Kết nạp Đảng viên cho sinh viên ưu tú

 

Tập thể cán bộ, giảng viên và sinh viên Khoa QTNL dâng hương

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

 

Lãnh đạo Khoa QTNL phát biểu chúc mừng Tân sinh viên

 

Ảnh tập thể Khoa QTNL năm 2022

Khoa QTNL tổ chức Chương trình Tư vấn việc làm cho sinh viên trước khi tốt nghiệp

 

Tổ Công đoàn Khoa QTNL tham dự Hội thi cắm hoa chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

Một số hoạt động phong trào, văn hoá, văn nghệ, thể thao của Khoa QTNL

Tin liên quan
Top