Tin Khác

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT CÁC HỌC PHẦN

 

 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

 

CÁC HỌC PHẦN THEO CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

 

 

STT

NGÀNH ĐÀO TẠO

 1

BẢO HỘ LAO ĐỘNG

Năm 2017 

Năm 2019 

Năm 2021

Bản MTCTĐT (2021)

 2

KẾ TOÁN

Năm 2017 

Năm 2019

Năm 2021

Bản MTCTĐT (2021)

 3

QUAN HỆ LAO ĐỘNG

Năm 2017 

Năm 2019

Năm 2021

Bản MTCTĐT (2021)

 4

QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

Năm 2017 

Năm 2019

Năm 2021

Bản MTCTĐT (2021)

 5

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Xem ở đây

Năm 2021

Bản MTCTĐT (2021)

 5

TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Xem ở đây

Năm 2021

Bản MTCTĐT (2021)

 6

XÃ HỘI HỌC

Năm 2017 

Năm 2019

Năm 2021

Bản MTCTĐT (2021)

 7

CÔNG TÁC XÃ HỘI

Xem ở đây

Năm 2021

Bản MTCTĐT (2021)

 8

QUẢN TRỊ KINH DOANH

Năm 2017 

Năm 2019

Năm 2021

Bản MTCTĐT (2021)

 9

LUẬT

Xem ở đây

Năm 2021

Bản MTCTĐT (2021)

 

       

10

NGÔN NGỮ ANH

Năm 2022

11

VIỆT NAM HỌC

Năm 2022

Bản MTCTĐT (2022)

 

                      

 

 

Tin liên quan
Top