Tin Khác

Tài nguyên

MẪU VĂN BẢN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1.      

Phiếu đăng kí đề tài NCKH cấp cơ sở.

 Tải về

2.      

Thuyết minh sách,  giáo trình, tài liệu.

 Tải về.

3.      

Thuyết minh đề tài NCKH cấp cơ sở.

 Tải về.

4.      

Mẫu báo cáo đề tài NCKH.

 Tải về

5.      

Mẫu giấy thanh toán và biên bản thanh lý hợp đồng.

 Tải về

6.      

Mẫu Lý lịch khoa học.

 Tải về.

MẪU VĂN BẢN HƯỚNG DẪN

        1

Hướng dẫn tiêu chuẩn , quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng  Danh hiệu  Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú.

Tải về

 

MẪU VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN BÀI BÁO QUỐC TẾ

1.      

Mẫu cá nhân đề nghị thanh toán hỗ trợ công bố bài báo khoa học quốc tế

 Tải về

2.      

Mẫu đơn vị đề nghị thanh toán hỗ trợ công bố bài báo khoa học quốc tế

 Tải về.

 

Tin liên quan
Top