Tin Khác

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

           1. Thông tin liên hệ:

· Địa chỉ liên hệ: Phòng 405, 411 nhà A, trường Đại học Công đoàn 169 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội.

· Số điện thoại: 0243.8516532

· Email: pqlcl@dhcd.edu.vn

2. Giới thiệu chung:

Phòng Quản lý chất lượng là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Công đoàn, được thành lập theo Quyết định số 125/QĐ-ĐHCĐ ngày 01/03/2010 của Trường Đại học Công đoàn. Phòng có chức năng tham mưu, đề xuất các biện pháp tổ chức, quản lý công tác quản lý chất lượng giáo dục các hệ, các trình độ đào tạo toàn trường; Tổ chức, quản lý các hoạt động khảo thí và đảm bảo chất lượng của Nhà trường.

3. Cán bộ Phòng Quản lý chất lượng:

Hiện nay, Phòng có 11 viên chức, trong đó có 03 viên chức quản lý:

 

TRƯỞNG PHÒNG

TS. Nguyễn Thành Công

Email: congnt@dhcd.edu.vn

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Phan Doãn Chiến

Email: chienpd@dhcd.edu.vn

ĐT: 0914.369.806

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

ThS. Bùi Thị Thu Hà

Email:  habt@dhcd.edu.vn 

ĐT: 0904.237.079

CÁC CHUYÊN VIÊN

ThS. Tống Thị Thanh Mai

Email: maittt@dhcd.edu.vn

ĐT: 0986407879

ThS. Phạm Thị Nga

Email: ngapt@dhcd.edu.vn

ĐT: 0968892866

ThS. Phạm Thị Thúy Phương

Email: phuongptt@dhcd.edu.vn

ĐT: 0983278805

TS. Nguyễn Viết Chiến

Email: chiennv@dhcd.edu.vn

ĐT: 0987631981

 

   

ThS. Lê Trường Thông

Email: letruongthong@dhcd.edu.vn

ĐT: 0947607607

ThS. Phạm Tuyết Ngân

Email: ngannt@dhcd.edu.vn

ĐT: 0914142529

ThS. Ngô Trọng Quân

Email: quannt@dhcd.edu.vn

ĐT: 0902007368

 

 

4. Chức năng, nhiệm vụ của phòng Quản lý chất lượng:

Theo Quyết định số 842/QĐ-ĐHCĐ ngày 20/9/2021 về việc Ban hành Quy định, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trực thuộc, thuộc Trường Đại học Công đoàn, Phòng Quản lý chất lượng có chức năng và nhiệm vụ như sau:

4.1 Chức năng:

Tham mưu, giúp việc và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng quản lý, tổ chức thực hiện công tác quản lý chất lượng của Trường.

4.2 Nhiệm vụ:

- Chủ trì, xây dựng kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn về công tác đảm bảo chất lượng của Trường;

- Tham mưu, chủ trì xây dựng các văn bản quy phạm nội bộ của Trường về công tác quản lý chất lượng;

- Nghiên cứu, đề xuất và tổ chức các hình thức thi phù hợp với yêu cầu của các ngành, các hệ, các trình độ đào tạo của trường. Triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức thi, chấm bài thi, phúc tra, phúc khảo bài thi theo quy định; làm đầu mối huy động, phân công việc chức coi thi hết học phần; thực hiện và quản lý việc nhập điểm thi hết học phần, lập bảng điểm học phần của các bậc, hệ đào tạo trong Trường theo quy định hiện hành;

- Chủ trì xây dựng, quản lý, sử dụng và lưu trữ ngân hàng câu hỏi thi, ngân hàng đề thi kết thúc học phần. Tổ chức bốc thăm lựa chọn, in sao đề thi theo kế hoạch thi học kỳ hằng năm. Tổ chức bàn giao đề thi theo quy định bảo vệ tài liệu tối mật;

- Chủ trì thẩm định tính chính xác kết quả các bài thi, tổ chức chấm thẩm định ngẫu nhiên kết quả chấm bài các học phần của giảng viên. Chủ trì, phối hợp với các khoa, bộ môn trong việc xem lại kết quả bài thi của người học;

- Nghiên cứu, ứng dụng các trang thiết bị công nghệ thông tin vào công tác soạn thảo ngân hàng đề thi, ngân hàng câu hỏi, hình thức đánh giá kết quả thi;

- Xây dựng hệ thống công cụ đánh giá: chương trình đào tạo; việc giảng dạy của giảng viên; việc học tập của sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh; việc làm của sinh viên đã ra trường;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo hằng năm theo quy định, làm cơ sở cho đánh giá ngoài của Bộ Giáo dục và Đào tạo. lưu trữ tài liệu tự đánh giá và tổng hợp hồ sơ đảm bảo chất lượng của Trường;

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tập huấn cho viên chức, người lao động của trường về công tác đảm bảo chất lượng;

- Xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động bảo đảm chất lượng giáo dục theo bộ tiêu chí kiểm định chất lượng giáo dục đại học;

- Tổ chức khảo sát, lấy ý kiến phản hồi các bên liên quan về kiểm định chất lượng giáo dục;

- Đôn đốc, theo dõi các đơn vị thực hiện kế hoạch cải tiến những tồn tại, hạn chế, khuyến nghị sau đánh giá ngoài;

- Phối hợp với các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước tổ chức các hoạt động đảm bảo chất lượng thuộc chức năng, nhiệm vụ;

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về đảm bảo chất lượng;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

5. Thành tích

- Bẳng khen của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2020-2021;

- Bẳng khen của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo và kiểm định chương trình đại học;

 

- Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn cho tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển Trường giai đoạn 2016-2020;

 

- Giấy khen của Ban Chấp hành Công đoàn Trường Đại học Công đoàn cho tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2021.

6. Phương hướng hoạt động của Phòng Quản lý chất lượng

- Đảm bảo an toàn, bảo mật công tác in sao, bàn giao đề thi.

- Tổ chức thi lần 1 và lần 2 các lớp, các hệ trong toàn trường đảm bảo nghiêm túc, đúng kế hoạch, phù hợp với tình hình thực tế, bố trí đầy đủ cán bộ coi thi.

- Tổ chức đánh phách, cắt phách, vào điểm đảm bảo chính xác và không bị lộ đầu phách.

- Nghiên cứu, đề xuất một số giải pháp cải tiến các hình thức thi cho hợp lí, khách quan, hiệu quả. Trước mắt là hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính và trên giấy.

- Xây dựng xây dựng ngân hàng câu hỏi làm cơ sở cho việc xây dựng đề thi và trình Ban Giám hiệu. Chủ trì tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vu công tác khảo thí và thực hiện các hợp đồng tổ chức hoạt động khảo thí.

- Chủ trì xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản hướng dẫn về tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng giáo dục và đảm bảo chất lượng giáo dục trong nhà trường.

- Nghiên cứu và tham gia các đề án, dự án, các chương trình có liên quan đến lĩnh vực quản lý chất lượng giáo dục.

- Tham gia các lớp tập huấn về công tác Đảm bảo chất lượng của Cục Quản lý chất lượng. 

- Tổ chức các khoá tập huấn cho cán bộ quản lý, giảng viên và công nhân viên trong toàn trường về công tác đảm bảo chất lượng.

- Kiểm định chất lượng tất cả các chương trình đào tạo trình độ sau đại học và kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục.

- Xây dựng mạng lưới cán bộ làm công tác quản lý chất lượng từ các đơn vị trong toàn trường, tiến tới thành lập mạng lưới đảm bảo chất lượng bên trong Trường Đại học Công đoàn.

- Số hóa minh chứng để phục vụ công tác kiểm định chất lượng giáo dục các chương trình đào tạo và cơ sở giáo dục.

ẢNH HOẠT ĐỘNG

Tin liên quan
Top