Tin Khác

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SỸ ĐHCĐ

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SỸ CÁC NGÀNH

STT

NGÀNH ĐÀO TẠO

2014

2018

2020

2022

1.

QUẢN TRỊ KINH DOANH

Xem ở đây

Xem ở đây

Xem ở đây

Xem ở đây

2.

QUẢN TRỊ NHÂN LỰC

Xem ở đây

Xem ở đây

Xem ở đây

Xem ở đây

Xem ở đây

3.

QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP

Xem ở đây

Xem ở đây

Xem ở đây

Xem ở đây

4.

XÃ HỘI HỌC

Xem ở đây

Xem ở đây

Xem ở đây

Xem ở đây

5.

KẾ TOÁN

Xem ở đây

Xem ở đây

Xem ở đây

Xem ở đây

 

 

Tin liên quan
Top